Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Elke aankoop van producten of diensten die via deze Site beschikbaar zijn, wordt beheerst door de Aankoopvoorwaarden (“Aankoopvoorwaarden”) op de relevante Bedrijfswebsite, die hierin door verwijzing is opgenomen. Bovendien valt uw gebruik van deze site onder de Privacyverklaring, die hierin door verwijzing is opgenomen.

Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar vylorix.shop. Het Bedrijf biedt deze Site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze Site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Als u deze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site dan niet.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, SAMEN MET DE PRIVACYVERKLARING EN ANDERE BELEID OF OVEREENKOMSTEN WAAR IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN VERWEZEN, VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFWIJZING VAN CLASS ACTION, BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING HIERONDER.

Data-integriteit

U verklaart dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u op deze site of op een andere manier aan het bedrijf verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en corrigeren van de informatie die u op deze site hebt verstrekt, indien van toepassing.

Privacyverklaring

Een kopie van de Privacyverklaring die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en andere verwerking van persoonlijke informatie op deze Site bevindt zich op http://www.vylorix.shop. U stemt ermee in dat alle persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen (via deze site, per e-mail, telefoon of op een andere manier) wordt verzameld, opgeslagen en anderszins verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacyverklaring.

Licentie en sitetoegang

Alle inhoud die beschikbaar is via deze site (inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en rangschikking daarvan) is het exclusieve eigendom van en eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of zijn inhoudsleveranciers, en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten.

Het Bedrijf verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Site. Tenzij het tegendeel is aangegeven, mag u de inhoud die beschikbaar is op deze site openen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen die in de inhoud voorkomen, wijzigt of verwijdert. . Het Bedrijf of zijn licentiegevers of inhoudleveranciers behouden het volledige eigendomsrecht op de inhoud die beschikbaar is op de Site, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken deze inhoud aan u onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden ingetrokken. Het Bedrijf verbiedt ten strengste elk ander gebruik van de inhoud die beschikbaar is via de Site, inclusief maar niet beperkt tot:

 • elk downloaden, kopiëren of ander gebruik van de inhoud of de Site voor doeleinden die concurrerend zijn met het Bedrijf of ten behoeve van een andere leverancier of een derde partij;
 • caching, ongeautoriseerde koppelingen naar de site of het framen van enige inhoud die beschikbaar is op de site;
 • elke wijziging, distributie, verzending, uitvoering, uitzending, publicatie, upload, licentieverlening, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of de creatie van afgeleide werken van, inhoud, producten of diensten verkregen van de Site waarvoor u geen recht tot terbeschikkingstelling (zoals het intellectueel eigendom van een andere partij);
 • het uploaden, plaatsen of verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van een computer te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • het gebruik van hardware of software die bedoeld is om op heimelijke wijze informatie (zoals systeemgegevens of persoonlijke informatie) van de Site te onderscheppen of anderszins te verkrijgen (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van "scraping" of andere dataminingtechnieken, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens); of
 • elke actie die (naar eigen goeddunken van het Bedrijf) een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van het Bedrijf oplegt of kan opleggen, of de goede werking van onze infrastructuur schaadt of verstoort.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Site, en voor die toegang kunnen kosten van derden betrokken zijn (zoals internetprovider- of belkosten). Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Site. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn geïmplementeerd om de toegang tot deze site te voorkomen of te beperken. Elke ongeoorloofde toegang tot de Site door u (inclusief dergelijke toegang of gebruik waarbij op enigerlei wijze een account betrokken is die u op de Site aanmaakt of een apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site) zal de toestemming of licentie beëindigen die aan u is verleend door de Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon voor deze Site te weigeren of te annuleren, een persoon van deze Site te verwijderen en een persoon te verbieden deze Site om welke reden dan ook te gebruiken, en om uw toegang tot of gebruik van de Site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen. tijd zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de inhoud die beschikbaar is op deze Site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die niet bij het Bedrijf zijn aangesloten. Beëindiging van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of herstel waar het Bedrijf recht op heeft, op grond van de wet of in billijkheid.

Inhoud die u indient

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Site indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht van dergelijke inhoud. U mag via deze site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die vertrouwelijk, bedrijfseigen, inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, onwettig, schadelijk, bedreigend, vals, frauduleus, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetten.

U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden over de oorsprong van de inhoud.

Met betrekking tot de inhoud die u indient, plaatst, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar stelt via de Site (met uitzondering van persoonlijke informatie, die wordt behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring, verleent u het Bedrijf een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-beëindigbaar, wereldwijd , overdraagbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren, publiekelijk weergeven, wijzigen, maken van afgeleide werken en het in sublicentie geven van dergelijke inhoud of een deel van dergelijke inhoud, in welk medium dan ook. Dergelijke inhoud zal niet worden behandeld als Hierbij verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat: (i) de inhoud die u verstrekt niets bevat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarop u niet het volledige recht hebt om dergelijke inhoud toe te staan een licentie aan het Bedrijf; en (ii) het Bedrijf is vrij om zijn rechten uit te oefenen en/of uw inhoud te implementeren als het dat wenst, zonder toestemming of licentie te verkrijgen van een derde partij en zonder verwijzing naar u of een andere persoon.

Koppelingen

Deze site kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door derden die niet bij het bedrijf zijn aangesloten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra manier om toegang te krijgen tot de daarin opgenomen informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Het opnemen van links naar andere sites of bronnen mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gelinkte sites of bronnen. Op uw gebruik van gelinkte sites of bronnen kunnen afwijkende voorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke gelinkte websites. site of bron.

DISCLAIMERS

BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SERVICEVOORWAARDEN OF AANKOOPVOORWAARDEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN, VERBONDEN OF GARANTIES EN BIEDT GEEN ANDERE VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ELKE KWESTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, OF HET NIET-INBREUK MAKEN OP ENIGE INHOUD OP DE SITES, OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF WORDEN GEKOCHT, ALSMEDE GARANTIES DIE GEÏMPLICEERD ZIJN UIT EEN CURSUS VAN PRESTATIES OF HANDELSVERLOOP.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. WIJ BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF ENIGE FUNCTIE OF DEEL DAARVAN TE ALLEN TIJDE TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES AF DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE CORRECT, NAUWKEURIG, ADEQUAAT, NUTTIG, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS VOLLEDIG ZAL ZIJN. ALS U INHOUD VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DAT OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DIE U VAN DE SITE VERKRIJGT, LEIDT ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET MOGELIJK DAT DE WET DE AFWIJZING VAN GARANTIES NIET TOESTAAT, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, COMMUNICATIE MET DERDEN, EN AANKOOP EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN KAN WORDEN ONDERSCHEPPT DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE GRATIS AAN U BESCHIKBAAR WORDT GESTELD. DAT U DIT ERKENENT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE WETTEN VOOR CONSUMENTENBESCHERMING), NOCH HET BEDRIJF NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF INHOUDLEVERANCIERS VAN DERDEN (DE “BEDRIJFSPARTIJEN”) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET (1) DEZE SITE, OF ENIGE ANDERE SITE OF BRON DIE U TOEGANG KRIJGT VIA EEN LINK VAN DEZE SITE; (2) ELKE ACTIE DIE WIJ ONDERNEMEN OF NIET ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE DIE U NAAR ONS VERZENDT; (3) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT OF GEKOCHT VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF, INCLUSIEF SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIG GEBRUIK VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID); (4) ENIGE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OP OF VERKREGEN VIA DE SITE; (5) DE WIJZIGING, VERWIJDERING OF VERWIJDERING VAN INHOUD DIE OP DE SITE IS INGEDIEND OF GEPLAATST; OF (6) ENIG GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE BEDRIJFSPARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID TE EVALUEREN VAN ENIGE MENING, ADVIES OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE, OF VERKREGEN VIA EEN GEKOPPELDE SITE OF BRON. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP ENIGE SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIGE PRESTATIEFALEN, FOUT, NALATIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUS, BESTANDSCORRUPTIE, STORING VAN DE COMMUNICATIELIJN, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL , WINSTDERVING DOOR U, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN RECORDS OF GEGEVENS, EN ENIG ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF DERDE INHOUDVERLENERS AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE SITE. UW VERHAAL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF ENIG GESCHIL MET HET BEDRIJF IS HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.

U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE, MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK ONTSTAAT OF DAT DE OORZAAK PERMANENT WORDT UITGESLOTEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DEEL OF EEN GEDEELTE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

Schadeloosstellingen

U zult de Bedrijfspartijen vrijwaren van en tegen alle boetes, sancties, aansprakelijkheden, verliezen en andere schade van welke aard dan ook (inclusief honoraria van advocaten en deskundigen), opgelopen door de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen, en zult de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit (1) uw schending van deze Voorwaarden en Gebruik; (2) uw schending van de Aankoopvoorwaarden; (4) fraude die u pleegt, of uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of (5) uw overtreding van toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde partij. De Bedrijfspartijen zullen de verdediging beheren van elke claim waarop deze vrijwaring van toepassing kan zijn, en in ieder geval zult u geen enkele claim schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bedrijfspartijen.

Elektronische communicatie

Wanneer u de site gebruikt of e-mails naar het bedrijf verzendt, communiceert u elektronisch met het bedrijf. U stemt ermee in om elektronisch alle communicatie te ontvangen die verband houdt met uw gebruik van deze site. Het Bedrijf zal met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze Site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die u elektronisch wordt verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Alle kennisgevingen van het Bedrijf die bedoeld zijn voor ontvangst door een klant, worden geacht te zijn afgeleverd en van kracht wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat u op een van de Bedrijfssites opgeeft.

Site-berichten

De Site kan gebruikers de mogelijkheid bieden postberichten op de Site te verzenden. Het Bedrijf is niet verplicht om de inhoud (inclusief eventuele berichten) die door gebruikers op de Site is geplaatst of verzonden, te beoordelen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken dergelijke inhoud controleren, niet plaatsen of verwijderen.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, logo's en dienstmerken (“Merken”) die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers of inhoudaanbieders, of andere partijen. Het is gebruikers of partijen die namens hen handelen verboden om Merken voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot gebruik als metatags op andere pagina's of sites zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken. U mag geen frames gebruiken of framingtechnieken of -technologie gebruiken om inhoud op de Site in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Verder mag u geen inhoud van de Site gebruiken in metatags of andere “verborgen tekst”-technieken of -technologieën zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle inhoud (inclusief eventuele softwareprogramma's) die op of via de Site beschikbaar is, is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten.

Claims wegens inbreuk op intellectueel eigendom

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. U wordt hierbij geïnformeerd dat het Bedrijf een beleid heeft aangenomen en redelijkerwijs geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging in passende omstandigheden van websitegebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, geef dan de volgende informatie aan de Copyright Agent van het bedrijf (om effectief te zijn moet de kennisgeving schriftelijk zijn en worden verstrekt aan onze auteursrechtagent):

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één onlinesite onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Plaats;
 • uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; En
 • een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De agent van het bedrijf voor kennisgeving van claims wegens inbreuk op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom kan als volgt worden bereikt:

Per email:

FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300

LOCKHART WEG, WANCHAI, HONGKONG

GEBRUIKSVOORWAARDEN (laatst bijgewerkt in juli 2018)

Deze website en/of de mobiele sites en applicaties (de “Site”) zijn eigendom van en worden beheerd door Vylorix(het “Bedrijf”). Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Elke aankoop van producten of diensten die via deze Site beschikbaar zijn, wordt beheerst door de Aankoopvoorwaarden (“Aankoopvoorwaarden”) op de relevante Bedrijfswebsite, die hierin door verwijzing is opgenomen. Bovendien valt uw gebruik van deze site onder de Privacyverklaring, die hierin door verwijzing is opgenomen.

Op de hele site verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar het bedrijf. Het Bedrijf biedt deze Site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze Site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Als u deze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site dan niet.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, SAMEN MET DE PRIVACYVERKLARING EN ANDERE BELEID OF OVEREENKOMSTEN WAAR IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN VERWEZEN, VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFWIJZING VAN CLASS ACTION, BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING HIERONDER.

Data-integriteit

U verklaart dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u op deze site of op een andere manier aan het bedrijf verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en corrigeren van de informatie die u op deze site hebt verstrekt, indien van toepassing.

Privacyverklaring

Een kopie van de Privacyverklaring die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en andere verwerking van persoonlijke informatie op deze Site bevindt zich op http://www.vylorix.shop. U stemt ermee in dat alle persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen (via deze site, per e-mail, telefoon of op een andere manier) wordt verzameld, opgeslagen en anderszins verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacyverklaring.

Licentie en sitetoegang

Alle inhoud die beschikbaar is via deze site (inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en rangschikking daarvan) is het exclusieve eigendom van en eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of zijn inhoudsleveranciers, en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten.

Het Bedrijf verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Site. Tenzij het tegendeel is aangegeven, mag u de inhoud die beschikbaar is op deze site openen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen die in de inhoud voorkomen, wijzigt of verwijdert. . Het Bedrijf of zijn licentiegevers of inhoudleveranciers behouden het volledige eigendomsrecht op de inhoud die beschikbaar is op de Site, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken deze inhoud aan u onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden ingetrokken. Het Bedrijf verbiedt ten strengste elk ander gebruik van de inhoud die beschikbaar is via de Site, inclusief maar niet beperkt tot:

 • elk downloaden, kopiëren of ander gebruik van de inhoud of de Site voor doeleinden die concurrerend zijn met het Bedrijf of ten behoeve van een andere leverancier of een derde partij;
 • caching, ongeautoriseerde koppelingen naar de site of het framen van enige inhoud die beschikbaar is op de site;
 • elke wijziging, distributie, verzending, uitvoering, uitzending, publicatie, upload, licentieverlening, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of de creatie van afgeleide werken van, inhoud, producten of diensten verkregen van de Site waarvoor u geen recht tot terbeschikkingstelling (zoals het intellectueel eigendom van een andere partij);
 • het uploaden, plaatsen of verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van een computer te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • het gebruik van hardware of software die bedoeld is om op heimelijke wijze informatie (zoals systeemgegevens of persoonlijke informatie) van de Site te onderscheppen of anderszins te verkrijgen (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van "scraping" of andere dataminingtechnieken, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens); of
 • elke actie die (naar eigen goeddunken van het Bedrijf) een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van het Bedrijf oplegt of kan opleggen, of de goede werking van onze infrastructuur schaadt of verstoort.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Site, en voor die toegang kunnen kosten van derden betrokken zijn (zoals internetprovider- of belkosten). Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Site. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn geïmplementeerd om de toegang tot deze site te voorkomen of te beperken. Elke ongeoorloofde toegang tot de Site door u (inclusief dergelijke toegang of gebruik waarbij op enigerlei wijze een account betrokken is die u op de Site aanmaakt of een apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site) zal de toestemming of licentie beëindigen die aan u is verleend door de Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon voor deze Site te weigeren of te annuleren, een persoon van deze Site te verwijderen en een persoon te verbieden deze Site om welke reden dan ook te gebruiken, en om uw toegang tot of gebruik van de Site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen. tijd zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de inhoud die beschikbaar is op deze Site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die niet bij het Bedrijf zijn aangesloten. Beëindiging van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of herstel waar het Bedrijf recht op heeft, op grond van de wet of in billijkheid.

Inhoud die u indient

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Site indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht van dergelijke inhoud. U mag via deze site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die vertrouwelijk, bedrijfseigen, inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, onwettig, schadelijk, bedreigend, vals, frauduleus, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetten.

U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden over de oorsprong van de inhoud.

Met betrekking tot de inhoud die u indient, plaatst, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar stelt via de Site (met uitzondering van persoonlijke informatie, die wordt behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring, verleent u het Bedrijf een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-beëindigbaar, wereldwijd , overdraagbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren, publiekelijk weergeven, wijzigen, maken van afgeleide werken en het in sublicentie geven van dergelijke inhoud of een deel van dergelijke inhoud, in welk medium dan ook. Dergelijke inhoud zal niet worden behandeld als Hierbij verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat: (i) de inhoud die u verstrekt niets bevat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarop u niet het volledige recht hebt om dergelijke inhoud toe te staan een licentie aan het Bedrijf; en (ii) het Bedrijf is vrij om zijn rechten uit te oefenen en/of uw inhoud te implementeren als het dat wenst, zonder toestemming of licentie te verkrijgen van een derde partij en zonder verwijzing naar u of een andere persoon.

Koppelingen

Deze site kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door derden die niet bij het bedrijf zijn aangesloten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra manier om toegang te krijgen tot de daarin opgenomen informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Het opnemen van links naar andere sites of bronnen mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gelinkte sites of bronnen. Op uw gebruik van gelinkte sites of bronnen kunnen afwijkende voorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke gelinkte websites. site of bron.

DISCLAIMERS

BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SERVICEVOORWAARDEN OF AANKOOPVOORWAARDEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN, VERBONDEN OF GARANTIES EN BIEDT GEEN ANDERE VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ELKE KWESTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, OF HET NIET-INBREUK MAKEN OP ENIGE INHOUD OP DE SITES, OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF WORDEN GEKOCHT, ALSMEDE GARANTIES DIE GEÏMPLICEERD ZIJN UIT EEN CURSUS VAN PRESTATIES OF HANDELSVERLOOP.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. WIJ BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF ENIGE FUNCTIE OF DEEL DAARVAN TE ALLEN TIJDE TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES AF DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE CORRECT, NAUWKEURIG, ADEQUAAT, NUTTIG, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS VOLLEDIG ZAL ZIJN. ALS U INHOUD VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DAT OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DIE U VAN DE SITE VERKRIJGT, LEIDT ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET MOGELIJK DAT DE WET DE AFWIJZING VAN GARANTIES NIET TOESTAAT, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, COMMUNICATIE MET DERDEN, EN AANKOOP EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN KAN WORDEN ONDERSCHEPPT DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE GRATIS AAN U BESCHIKBAAR WORDT GESTELD. DAT U DIT ERKENENT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE WETTEN VOOR CONSUMENTENBESCHERMING), NOCH HET BEDRIJF NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF INHOUDLEVERANCIERS VAN DERDEN (DE “BEDRIJFSPARTIJEN”) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET (1) DEZE SITE, OF ENIGE ANDERE SITE OF BRON DIE U TOEGANG KRIJGT VIA EEN LINK VAN DEZE SITE; (2) ELKE ACTIE DIE WIJ ONDERNEMEN OF NIET ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE DIE U NAAR ONS VERZENDT; (3) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT OF GEKOCHT VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF, INCLUSIEF SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIG GEBRUIK VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID); (4) ENIGE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OP OF VERKREGEN VIA DE SITE; (5) DE WIJZIGING, VERWIJDERING OF VERWIJDERING VAN INHOUD DIE OP DE SITE IS INGEDIEND OF GEPLAATST; OF (6) ENIG GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE BEDRIJFSPARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID TE EVALUEREN VAN ENIGE MENING, ADVIES OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE, OF VERKREGEN VIA EEN GEKOPPELDE SITE OF BRON. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP ENIGE SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIGE PRESTATIEFALEN, FOUT, NALATIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUS, BESTANDSCORRUPTIE, STORING VAN DE COMMUNICATIELIJN, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL , WINSTDERVING DOOR U, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN RECORDS OF GEGEVENS, EN ENIG ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF DERDE INHOUDVERLENERS AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE SITE. UW VERHAAL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF ENIG GESCHIL MET HET BEDRIJF IS HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.

U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE, MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK ONTSTAAT OF DAT DE OORZAAK PERMANENT WORDT UITGESLOTEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DEEL OF EEN GEDEELTE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

Schadeloosstellingen

U zult de Bedrijfspartijen vrijwaren van en tegen alle boetes, sancties, aansprakelijkheden, verliezen en andere schade van welke aard dan ook (inclusief honoraria van advocaten en deskundigen), opgelopen door de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen, en zult de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit (1) uw schending van deze Voorwaarden en Gebruik; (2) uw schending van de Aankoopvoorwaarden; (4) fraude die u pleegt, of uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of (5) uw overtreding van toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde partij. De Bedrijfspartijen zullen de verdediging beheren van elke claim waarop deze vrijwaring van toepassing kan zijn, en in ieder geval zult u geen enkele claim schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bedrijfspartijen.

Elektronische communicatie

Wanneer u de site gebruikt of e-mails naar het bedrijf verzendt, communiceert u elektronisch met het bedrijf. U stemt ermee in om elektronisch alle communicatie te ontvangen die verband houdt met uw gebruik van deze site. Het Bedrijf zal met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze Site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die u elektronisch wordt verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Alle kennisgevingen van het Bedrijf die bedoeld zijn voor ontvangst door een klant, worden geacht te zijn afgeleverd en van kracht wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat u op een van de Bedrijfssites opgeeft.

Site-berichten

De Site kan gebruikers de mogelijkheid bieden postberichten op de Site te verzenden. Het Bedrijf is niet verplicht om de inhoud (inclusief eventuele berichten) die door gebruikers op de Site is geplaatst of verzonden, te beoordelen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken dergelijke inhoud controleren, niet plaatsen of verwijderen.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, logo's en dienstmerken (“Merken”) die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers of inhoudaanbieders, of andere partijen. Het is gebruikers of partijen die namens hen handelen verboden om Merken voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot gebruik als metatags op andere pagina's of sites zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken. U mag geen frames gebruiken of framingtechnieken of -technologie gebruiken om inhoud op de Site in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Verder mag u geen inhoud van de Site gebruiken in metatags of andere “verborgen tekst”-technieken of -technologieën zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle inhoud (inclusief eventuele softwareprogramma's) die op of via de Site beschikbaar is, is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten.

Claims wegens inbreuk op intellectueel eigendom

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. U wordt hierbij geïnformeerd dat het Bedrijf een beleid heeft aangenomen en redelijkerwijs geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging in passende omstandigheden van websitegebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, geef dan de volgende informatie aan de Copyright Agent van het bedrijf (om effectief te zijn moet de kennisgeving schriftelijk zijn en worden verstrekt aan onze auteursrechtagent):

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één onlinesite onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Plaats;
 • uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; En
 • een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De agent van het bedrijf voor kennisgeving van claims wegens inbreuk op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom kan als volgt worden bereikt:

Per email:

 

service@quavera.store

Het Bedrijf kan deze contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We zullen de huidige contactgegevens op deze site plaatsen.

Overleving van voorwaarden nadat de overeenkomst is beëindigd

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige tegengestelde algemene juridische principes, zal elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of overweegt aan een partij, van kracht blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Overmacht

Het Bedrijf is vrijgesteld van prestaties op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden, voor zover het wordt verhinderd of vertraagd om te presteren, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen veroorzaakt door of voortvloeiend uit van (1) weersomstandigheden of andere natuurelementen of overmacht, (2) oorlogsdaden, terreurdaden, opstanden, rellen, burgerlijke ongeregeldheden of rebellie, (3) quarantaines of embargo’s, (4) arbeidsstakingen, of (5) andere oorzaken die buiten de redelijke controle van het Bedrijf liggen.

Risico op verlies

De via de Site gekochte artikelen worden verzonden door een externe vervoerder op grond van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u over bij levering aan de vervoerder.

Geschillenbeslechting

Door de Site op welke manier dan ook te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in en gaat u ermee akkoord dat: (i) elk geschil, controverse, verschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, inclusief het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, schending of beëindiging daarvan, of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage onder de UNCITRAL-arbitrageregels die van kracht zijn op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend; (ii) het recht van deze arbitrageclausule is het recht van de Hong Kong Special Administration Region van de Volksrepubliek China (“Hong Kong”); (iii) de plaats van arbitrage is Hong Kong; (iv) het aantal arbiters bedraagt één, die worden benoemd door het Hong Kong International Arbitration Centre; en (v) de arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd.

Algemeen

Als een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, komen de partijen overeen dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling. en de niet-afdwingbare voorwaarde wordt als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden. De kopjes van de secties dienen alleen ter referentie en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Op deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden en op de relatie tussen u en het Bedrijf is het recht van Hongkong van toepassing, voor zover dit niet wordt belemmerd door of in strijd is met de federale wetgeving, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Voor alle acties die niet onderworpen zijn aan arbitrage, stemmen we er allemaal mee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in Hong Kong.

Het onvermogen van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden door u of anderen doet geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen. Als enige inhoud op deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt wanneer u deze bezoekt, is de Site niet voor u bedoeld en vragen wij u de Site niet te gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk dat u op de hoogte bent van de wetten van uw rechtsgebied en dat u deze naleeft.

Het Bedrijf garandeert niet dat het actie zal ondernemen tegen alle inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden, zijn er geen derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en op elke manier kan wijzigen, toevoegen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruiksvoorwaarden. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

Opdracht

U mag deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden (of enige rechten, voordelen of verplichtingen hieronder) niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden onthouden. Elke poging tot overdracht die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden is nietig. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken overdragen aan een derde partij.

Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Om twijfel te voorkomen: deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Gebruiksvoorwaarden als een afzonderlijk document met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product die via deze Site wordt aangeboden (“Aanvullende voorwaarden”). Voor zover er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, tenzij de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan het gebruik van deze site, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of deze site, neem dan per e-mail contact op met de juridische afdeling van Spriteliving Limited op:

GEBRUIKSVOORWAARDEN (laatst bijgewerkt in juli 2018)

Deze website en/of de mobiele sites en applicaties (de “Site”) zijn eigendom van en worden beheerd door Heartsooth (het “Bedrijf”). Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Elke aankoop van producten of diensten die via deze Site beschikbaar zijn, wordt beheerst door de Aankoopvoorwaarden (“Aankoopvoorwaarden”) op de relevante Bedrijfswebsite, die hierin door verwijzing is opgenomen. Bovendien valt uw gebruik van deze site onder de Privacyverklaring, die hierin door verwijzing is opgenomen.

Op de hele site verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar het bedrijf. Het Bedrijf biedt deze Site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze Site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Als u deze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site dan niet.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, SAMEN MET DE PRIVACYVERKLARING EN ANDERE BELEID OF OVEREENKOMSTEN WAAR IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN VERWEZEN, VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFWIJZING VAN CLASS ACTION, BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING HIERONDER.

Data-integriteit

U verklaart dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u op deze site of op een andere manier aan het bedrijf verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en corrigeren van de informatie die u op deze site hebt verstrekt, indien van toepassing.

Privacyverklaring

Een kopie van de Privacyverklaring die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en andere verwerking van persoonlijke informatie op deze Site bevindt zich op http://www.heartsooth.com. U stemt ermee in dat alle persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen (via deze site, per e-mail, telefoon of op een andere manier) wordt verzameld, opgeslagen en anderszins verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacyverklaring.

Licentie en sitetoegang

Alle inhoud die beschikbaar is via deze site (inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en rangschikking daarvan) is het exclusieve eigendom van en eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of zijn inhoudsleveranciers, en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten.

Het Bedrijf verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Site. Tenzij het tegendeel is aangegeven, mag u de inhoud die beschikbaar is op deze site openen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen die in de inhoud voorkomen, wijzigt of verwijdert. . Het Bedrijf of zijn licentiegevers of inhoudleveranciers behouden het volledige eigendomsrecht op de inhoud die beschikbaar is op de Site, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken deze inhoud aan u onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden ingetrokken. Het Bedrijf verbiedt ten strengste elk ander gebruik van de inhoud die beschikbaar is via de Site, inclusief maar niet beperkt tot:

 • elk downloaden, kopiëren of ander gebruik van de inhoud of de Site voor doeleinden die concurrerend zijn met het Bedrijf of ten behoeve van een andere leverancier of een derde partij;
 • caching, ongeautoriseerde koppelingen naar de site of het framen van enige inhoud die beschikbaar is op de site;
 • elke wijziging, distributie, verzending, uitvoering, uitzending, publicatie, upload, licentieverlening, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of de creatie van afgeleide werken van, inhoud, producten of diensten verkregen van de Site waarvoor u geen recht tot terbeschikkingstelling (zoals het intellectueel eigendom van een andere partij);
 • het uploaden, plaatsen of verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van een computer te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • het gebruik van hardware of software die bedoeld is om op heimelijke wijze informatie (zoals systeemgegevens of persoonlijke informatie) van de Site te onderscheppen of anderszins te verkrijgen (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van "scraping" of andere dataminingtechnieken, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens); of
 • elke actie die (naar eigen goeddunken van het Bedrijf) een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van het Bedrijf oplegt of kan opleggen, of de goede werking van onze infrastructuur schaadt of verstoort.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Site, en voor die toegang kunnen kosten van derden betrokken zijn (zoals internetprovider- of belkosten). Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Site. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn geïmplementeerd om de toegang tot deze site te voorkomen of te beperken. Elke ongeoorloofde toegang tot de Site door u (inclusief dergelijke toegang of gebruik waarbij op enigerlei wijze een account betrokken is die u op de Site aanmaakt of een apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site) zal de toestemming of licentie beëindigen die aan u is verleend door de Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon voor deze Site te weigeren of te annuleren, een persoon van deze Site te verwijderen en een persoon te verbieden deze Site om welke reden dan ook te gebruiken, en om uw toegang tot of gebruik van de Site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen. tijd zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de inhoud die beschikbaar is op deze Site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die niet bij het Bedrijf zijn aangesloten. Beëindiging van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of herstel waar het Bedrijf recht op heeft, op grond van de wet of in billijkheid.

Inhoud die u indient

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Site indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht van dergelijke inhoud. U mag via deze site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die vertrouwelijk, bedrijfseigen, inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, onwettig, schadelijk, bedreigend, vals, frauduleus, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetten.

U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden over de oorsprong van de inhoud.

Met betrekking tot de inhoud die u indient, plaatst, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar stelt via de Site (met uitzondering van persoonlijke informatie, die wordt behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring, verleent u het Bedrijf een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-beëindigbaar, wereldwijd , overdraagbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren, publiekelijk weergeven, wijzigen, maken van afgeleide werken en het in sublicentie geven van dergelijke inhoud of een deel van dergelijke inhoud, in welk medium dan ook. Dergelijke inhoud zal niet worden behandeld als Hierbij verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat: (i) de inhoud die u verstrekt niets bevat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarop u niet het volledige recht hebt om dergelijke inhoud toe te staan een licentie aan het Bedrijf; en (ii) het Bedrijf is vrij om zijn rechten uit te oefenen en/of uw inhoud te implementeren als het dat wenst, zonder toestemming of licentie te verkrijgen van een derde partij en zonder verwijzing naar u of een andere persoon.

Koppelingen

Deze site kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door derden die niet bij het bedrijf zijn aangesloten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra manier om toegang te krijgen tot de daarin opgenomen informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Het opnemen van links naar andere sites of bronnen mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gelinkte sites of bronnen. Op uw gebruik van gelinkte sites of bronnen kunnen afwijkende voorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke gelinkte websites. site of bron.

DISCLAIMERS

BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SERVICEVOORWAARDEN OF AANKOOPVOORWAARDEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN, VERBONDEN OF GARANTIES EN BIEDT GEEN ANDERE VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ELKE KWESTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, OF HET NIET-INBREUK MAKEN OP ENIGE INHOUD OP DE SITES, OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF WORDEN GEKOCHT, ALSMEDE GARANTIES DIE GEÏMPLICEERD ZIJN UIT EEN CURSUS VAN PRESTATIES OF HANDELSVERLOOP.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. WIJ BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF ENIGE FUNCTIE OF DEEL DAARVAN TE ALLEN TIJDE TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES AF DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE CORRECT, NAUWKEURIG, ADEQUAAT, NUTTIG, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS VOLLEDIG ZAL ZIJN. ALS U INHOUD VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DAT OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DIE U VAN DE SITE VERKRIJGT, LEIDT ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET MOGELIJK DAT DE WET DE AFWIJZING VAN GARANTIES NIET TOESTAAT, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, COMMUNICATIE MET DERDEN, EN AANKOOP EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN KAN WORDEN ONDERSCHEPPT DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE GRATIS AAN U BESCHIKBAAR WORDT GESTELD. DAT U DIT ERKENENT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE WETTEN VOOR CONSUMENTENBESCHERMING), NOCH HET BEDRIJF NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF INHOUDLEVERANCIERS VAN DERDEN (DE “BEDRIJFSPARTIJEN”) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET (1) DEZE SITE, OF ENIGE ANDERE SITE OF BRON DIE U TOEGANG KRIJGT VIA EEN LINK VAN DEZE SITE; (2) ELKE ACTIE DIE WIJ ONDERNEMEN OF NIET ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE DIE U NAAR ONS VERZENDT; (3) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT OF GEKOCHT VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF, INCLUSIEF SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIG GEBRUIK VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID); (4) ENIGE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OP OF VERKREGEN VIA DE SITE; (5) DE WIJZIGING, VERWIJDERING OF VERWIJDERING VAN INHOUD DIE OP DE SITE IS INGEDIEND OF GEPLAATST; OF (6) ENIG GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE BEDRIJFSPARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID TE EVALUEREN VAN ENIGE MENING, ADVIES OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE, OF VERKREGEN VIA EEN GEKOPPELDE SITE OF BRON. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP ENIGE SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT ENIGE PRESTATIEFALEN, FOUT, NALATIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUS, BESTANDSCORRUPTIE, STORING VAN DE COMMUNICATIELIJN, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL , WINSTDERVING DOOR U, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN RECORDS OF GEGEVENS, EN ENIG ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF DERDE INHOUDVERLENERS AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE SITE. UW VERHAAL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF ENIG GESCHIL MET HET BEDRIJF IS HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.

U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE, MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK ONTSTAAT OF DAT DE OORZAAK PERMANENT WORDT UITGESLOTEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DEEL OF EEN GEDEELTE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

Schadeloosstellingen

U zult de Bedrijfspartijen vrijwaren van en tegen alle boetes, sancties, aansprakelijkheden, verliezen en andere schade van welke aard dan ook (inclusief honoraria van advocaten en deskundigen), opgelopen door de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen, en zult de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit (1) uw schending van deze Voorwaarden en Gebruik; (2) uw schending van de Aankoopvoorwaarden; (4) fraude die u pleegt, of uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of (5) uw overtreding van toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde partij. De Bedrijfspartijen zullen de verdediging beheren van elke claim waarop deze vrijwaring van toepassing kan zijn, en in ieder geval zult u geen enkele claim schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bedrijfspartijen.

Elektronische communicatie

Wanneer u de site gebruikt of e-mails naar het bedrijf verzendt, communiceert u elektronisch met het bedrijf. U stemt ermee in om elektronisch alle communicatie te ontvangen die verband houdt met uw gebruik van deze site. Het Bedrijf zal met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze Site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die u elektronisch wordt verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Alle kennisgevingen van het Bedrijf die bedoeld zijn voor ontvangst door een klant, worden geacht te zijn afgeleverd en van kracht wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat u op een van de Bedrijfssites opgeeft.

Site-berichten

De Site kan gebruikers de mogelijkheid bieden postberichten op de Site te verzenden. Het Bedrijf is niet verplicht om de inhoud (inclusief eventuele berichten) die door gebruikers op de Site is geplaatst of verzonden, te beoordelen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken dergelijke inhoud controleren, niet plaatsen of verwijderen.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, logo's en dienstmerken (“Merken”) die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers of inhoudaanbieders, of andere partijen. Het is gebruikers of partijen die namens hen handelen verboden om Merken voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot gebruik als metatags op andere pagina's of sites zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken. U mag geen frames gebruiken of framingtechnieken of -technologie gebruiken om inhoud op de Site in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Verder mag u geen inhoud van de Site gebruiken in metatags of andere “verborgen tekst”-technieken of -technologieën zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle inhoud (inclusief eventuele softwareprogramma's) die op of via de Site beschikbaar is, is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten.

Claims wegens inbreuk op intellectueel eigendom

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. U wordt hierbij geïnformeerd dat het Bedrijf een beleid heeft aangenomen en redelijkerwijs geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging in passende omstandigheden van websitegebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, geef dan de volgende informatie aan de Copyright Agent van het bedrijf (om effectief te zijn moet de kennisgeving schriftelijk zijn en worden verstrekt aan onze auteursrechtagent):

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één onlinesite onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Plaats;
 • uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; En
 • een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De agent van het bedrijf voor kennisgeving van claims wegens inbreuk op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom kan als volgt worden bereikt:

Per email:

 

service@quavera.store

Het Bedrijf kan deze contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We zullen de huidige contactgegevens op deze site plaatsen.

Overleving van voorwaarden nadat de overeenkomst is beëindigd

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige tegengestelde algemene juridische principes, zal elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of overweegt aan een partij, van kracht blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Overmacht

Het Bedrijf is vrijgesteld van prestaties op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden, voor zover het wordt verhinderd of vertraagd om te presteren, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen veroorzaakt door of voortvloeiend uit van (1) weersomstandigheden of andere natuurelementen of overmacht, (2) oorlogsdaden, terreurdaden, opstanden, rellen, burgerlijke ongeregeldheden of rebellie, (3) quarantaines of embargo’s, (4) arbeidsstakingen, of (5) andere oorzaken die buiten de redelijke controle van het Bedrijf liggen.

Risico op verlies

De via de Site gekochte artikelen worden verzonden door een externe vervoerder op grond van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u over bij levering aan de vervoerder.

Geschillenbeslechting

Door de Site op welke manier dan ook te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in en gaat u ermee akkoord dat: (i) elk geschil, controverse, verschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, inclusief het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, schending of beëindiging daarvan, of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage onder de UNCITRAL-arbitrageregels die van kracht zijn op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend; (ii) het recht van deze arbitrageclausule is het recht van de Hong Kong Special Administration Region van de Volksrepubliek China (“Hong Kong”); (iii) de plaats van arbitrage is Hong Kong; (iv) het aantal arbiters bedraagt één, die worden benoemd door het Hong Kong International Arbitration Centre; en (v) de arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd.

Algemeen

Als een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, komen de partijen overeen dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling. en de niet-afdwingbare voorwaarde wordt als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden. De kopjes van de secties dienen alleen ter referentie en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Op deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden en op de relatie tussen u en het Bedrijf is het recht van Hongkong van toepassing, voor zover dit niet wordt belemmerd door of in strijd is met de federale wetgeving, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Voor alle acties die niet onderworpen zijn aan arbitrage, stemmen we er allemaal mee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in Hong Kong.

Het onvermogen van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden door u of anderen doet geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen. Als enige inhoud op deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt wanneer u deze bezoekt, is de Site niet voor u bedoeld en vragen wij u de Site niet te gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk dat u op de hoogte bent van de wetten van uw rechtsgebied en dat u deze naleeft.

Het Bedrijf garandeert niet dat het actie zal ondernemen tegen alle inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden, zijn er geen derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en op elke manier kan wijzigen, toevoegen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruiksvoorwaarden. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

Opdracht

U mag deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden (of enige rechten, voordelen of verplichtingen hieronder) niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden onthouden. Elke poging tot overdracht die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden is nietig. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken overdragen aan een derde partij.

Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Om twijfel te voorkomen: deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Gebruiksvoorwaarden als een afzonderlijk document met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product die via deze Site wordt aangeboden (“Aanvullende voorwaarden”). Voor zover er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, tenzij de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan het gebruik van deze site, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of deze site, neem dan per e-mail contact op met de juridische afdeling van Vylorix Limited op

service@quavera.store

Het Bedrijf kan deze contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We zullen de huidige contactgegevens op deze site plaatsen.

Overleving van voorwaarden nadat de overeenkomst is beëindigd

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige tegengestelde algemene juridische principes, zal elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of overweegt aan een partij, van kracht blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Overmacht

Het Bedrijf is vrijgesteld van prestaties op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden, voor zover het wordt verhinderd of vertraagd om te presteren, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen veroorzaakt door of voortvloeiend uit van (1) weersomstandigheden of andere natuurelementen of overmacht, (2) oorlogsdaden, terreurdaden, opstanden, rellen, burgerlijke ongeregeldheden of rebellie, (3) quarantaines of embargo’s, (4) arbeidsstakingen, of (5) andere oorzaken die buiten de redelijke controle van het Bedrijf liggen.

Risico op verlies

De via de Site gekochte artikelen worden verzonden door een externe vervoerder op grond van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u over bij levering aan de vervoerder.

Geschillenbeslechting

Door de Site op welke manier dan ook te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in en gaat u ermee akkoord dat: (i) elk geschil, controverse, verschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, inclusief het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, schending of beëindiging daarvan, of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage onder de UNCITRAL-arbitrageregels die van kracht zijn op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend; (ii) het recht van deze arbitrageclausule is het recht van de Hong Kong Special Administration Region van de Volksrepubliek China (“Hong Kong”); (iii) de plaats van arbitrage is Hong Kong; (iv) het aantal arbiters bedraagt één, die worden benoemd door het Hong Kong International Arbitration Centre; en (v) de arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd.

Algemeen

Als een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, komen de partijen overeen dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling. en de niet-afdwingbare voorwaarde wordt als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden. De kopjes van de secties dienen alleen ter referentie en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Op deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden en op de relatie tussen u en het Bedrijf is het recht van Hongkong van toepassing, voor zover dit niet wordt belemmerd door of in strijd is met de federale wetgeving, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Voor alle acties die niet onderworpen zijn aan arbitrage, stemmen we er allemaal mee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in Hong Kong.

Het onvermogen van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden door u of anderen doet geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen. Als enige inhoud op deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt wanneer u deze bezoekt, is de Site niet voor u bedoeld en vragen wij u de Site niet te gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk dat u op de hoogte bent van de wetten van uw rechtsgebied en dat u deze naleeft.

Het Bedrijf garandeert niet dat het actie zal ondernemen tegen alle inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden, zijn er geen derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en op elke manier kan wijzigen, toevoegen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruiksvoorwaarden. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

Opdracht

U mag deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden (of enige rechten, voordelen of verplichtingen hieronder) niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden onthouden. Elke poging tot overdracht die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden is nietig. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden of de Aankoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken overdragen aan een derde partij.

Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Om twijfel te voorkomen: deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Gebruiksvoorwaarden als een afzonderlijk document met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product die via deze Site wordt aangeboden (“Aanvullende voorwaarden”). Voor zover er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, tenzij de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan het gebruik van deze site, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of deze site, neem dan per e-mail contact met ons op via

service@quavera.store